ساختار های سنتی و قائم به شخص در تعاریف امروزین علم مدیریت  جایگاه چندانی ندارند.سازمان ها، نهاد ها، شرکت ها ،موسسات خصوصی و دولتی نیاز به خانه تکانی جدی و اساسی، باز طراحی فرایند ها ،  بهینه سازی چرخه های فرایندی کسب و کار خود دارند.
جهان در حال رقابت منتظر گام های کند ما نخواهد ایستاد. قطار پیشرفت و ترقی بی رحمانه مسیر خود را می شکافد و هر جسم ساکن و رخوت زده ای را در مسیر خود از راه بر میدارد.نیاز به ایجاد  همپایی در دانش،توانمندسازی فناورانه و یکپارچه سازی مدیریت، مشهود تر از همیشه است. بیش از هر زمان دیگری   سازمانها ، موسسات ، نهاد ها، شرکت ها، بنگاه ها  و  کسب و کار ها  در  کشورمان نیازمند باز طراحی در معماری  ،بازارآرایی در عناصر ساختاری، چابک سازی سازمانی  ،مهندسی مجدد ، و بهینه سازی فرایندی می باشند. طراحی و تدوین درست  و اصولی مدل کسب و کار از ضروریات ورود به عرصه کارآفرینی است.مدیریت تعالی سازمان نسخه شفابخش بسیاری از عارضه های سازمان های ماست.
ما در این هدفگذاری از همراهی شرکت ها ، موسسات و  تیمی متشکل از افراد متخصص و توانمند داخل و خارج کشور بهره گرفته ایم تا بهترین ها را ارائه نماییم. تلاش ما ارزیابی وضع موجود ، شناخت نقاط ضعف و قوت ، تهدید ها و فرصت های پیش رو، ارائه راهکار پیشنهادی و راه برون رفت از آسیب ها و یافتن الگوی درست برای پیشرانه های کسب و کار و یا سازمان شماست.
اگر چه تغییر فرایندی هزینه بر است اما در عصر رقابت های تنگاتنگ و با وجود منابع محدود ،مقوله ای گریز ناپذیر در شاکله حوزه مدیریت سازمان های دولتی و خصوصی است. مهندسی تغییر و تحول در یک شرکت یا سازمان نیاز به مولفه های بسیاری دارد که اولین و مهمترین آن ها عزم راسخ مدیران ارشد است.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.